Haur jolasak Andatza plazan

Haur jolasak Andatza plazan

Sorgin Dantza

Sorgin Dantza

Sorgin Dantza

Sorgin Dantza

Sorgin Dantza Okendo plazan

Sorgin Dantza Okendo plazan.