UDALEKUAK TTAKUN 2023 ARAUDIA

Txintxarri Aldizkaria 2023ko mar. 16a, 18:46

UDALEKUAK TTAKUN 2023 ARAUDIA

 1. Plazak mugatuak dira: Plazak izen emateen jasotze ordenean emango  dira. Izena  ematen den unean sortuko da dagokion kuota ordaintzeko obligazioa. 
 2. Lehentasuna izango dute Gazte Kluba,  Kuadrillategiko edo beste programetako erabiltzaileek (%40ko asistentziarekin), iaz udaleku itxietan aritutakoek eta Ttakuneko bazkideen seme-alabek. Martxoaren 22ra arte (egun hori barne).
 3. Matrikula ordaintzeko, izena ematerakoan, ezinbestez kontu korrontearen zenbakia eman behar da, eta zenbaki horren bitartez egingo da kobraketa.  Izena eman eta  2 asteko epean. Aukeratutako eskaintzaren arabera egingo da likidazio osoa.   
 4. Matrikula baja ematea ondorengo kasuetan onartuko da:  heriotza, bizilekua beste udalerri batera aldatzea, bestelako ezinbesteko kausaren bat edo ikasleak matrikulatzerakoan eskatzen duen txandan talderik ez osatzea. Beti ere behar bezala justifikatzen denean. Txanda hasita egonez  gero, pasatako egun kopuruaren araberako, kuotaren parte proportzionala itzuliko da. Baja ematen dutenei irailaren amaieran egingo zaie diru-sarrera. 
 5. Bajak dagozkion ondorioak izan ditzan, idatziz aurkeztu beharko da Takunen bulegoan, baja efektiboa izan denetik aste beteko  epean. Baja efektiboa kontatzen hasiko da azkeneko asistentzia egunaren biharramunetik. 
 6. Oso garrantzitsua da, oharretan,  haurraren inguruko informazioa helaraztea. Iristen ez zaigun informazioaz ez gara erantzule izango.
 7. Behar bereziak dituzten haurrek agiri ofizialaren kopia bat ekarri beharko dute matrikularekin batera
 8. Programan izena emateak, programatutako ekintza desberdinetan partehartzeko baimena ematea suposatzen du. Hala nola ekintza berezietan, herrian eta herritik kanpoko irteeretan, e.a.
 9. Modu berean, argazkiak ateratzea baimentzea ere esan nahi du.  Ekintzak burutzen ari garenean zuen  seme-alabari argazkiak aterako dizkiogu. Irudi horiek Udalekuetako argazkien bilduma osatzeko eta gure zabalkunderako erabiliko ditugu. 


NORMATIVA DE LAS COLONIAS UDALEKUAK TTAKUN 2023

 1. Las plazas son limitadas: Se respetará el orden de inscripción y la plaza se asegurará una vez realizado el  pago. La cuota se considerará devengada en el momento de rellenar la hoja de inscripción.
 2. Las hijas y los hijos de socias y socios de Ttakun ,  las usuarias y los usuarios de Gazte Kluba, Kuadrillategi y otros programas (siempre que se acredite una asistencia del 40% mínimo durante el año) y las/los niñ@s que participaron el  las colonias de Ttakun del año pasado tendrán prioridad, hasta el día 22 de marzo (inclusive). A partir de ese día perderán dicha prioridad.
 3. Para efectuar el pago de la matrícula, la inscripción solicitará el número de cuenta corriente, a través del cual se realizará el cobro en las 2 semanas siguientes. La liquidación completa se realizará en función de la selección realizada.
 4. Se podrá solicitar la baja de la matrícula, cuando la causa sea el fallecimiento, el traslado de domicilio a otro municipio, causas de fuerza mayor o la no constitución de grupo en el turno solicitado en el momento de la matriculación, siempre que se justifique debidamente. Una vez empezado el turno, se devolverá la parte proporcional a la cuota, en cuyo caso se tendrán en cuenta los días transcurridos en el turno. A las personas que soliciten la baja, el ingreso se hará a finales de septiembre.
 5. Para que la baja surta sus efectos, la solicitud debe presentarse por escrito en la oficina de Ttakun, antes de que transcurra una semana a partir del día de la baja efectiva. Se entiende por baja efectiva el día siguiente al que se produjo la última asistencia.
 6. Es importante comunicarnos en las observaciones la información necesaria sobre la/el niñ@. No nos responsabilizamos de la información que desconocemos.
 7. Las/los niñ@s que tengan necesidades educativas especiales deberán entregar junto a la matrícula una copia del documento oficial.
 8. La matriculación en el programa supone la autorización en la participación de las diferentes actividades que componen la programación.
 9. Durante la realización de las diferentes actividades se realizarán fotografías que posteriormente utilizaremos para crear un álbum  y para la divulgación de próximas publicaciones.