UDAKO TXOKOETAKO ARAUDIA

 1. Plazak mugatuak dira: Plazak izen emateen jasotze ordenean esleituko dira eta zerbitzua eskatzen duena ordaintzera beharturik egongo da. Izena emateko epea bukatuta lekurik geratzen bada, 2018. urtean jaiotakoei irekiko zaie izena emateko aukera.
 2. Matrikula ordaintzeko, izena ematerakoan, ezinbestez kontu korrontearen zenbakia eman behar da, eta zenbaki horren bitartez egingo da kobrantza, aldibakarrean,  izena eman eta astebetera. Aukeratutako eskaintzaren arabera egingo da likidazio osoa.  
 3. Matrikula anulatu nahi bada, izen emate epea amaitu baino lehen abisatu behar da. Matrikularen %80 bueltatuko da.  Matrikula anulatzea dagokion epean ez bada eskatzen, ez da dirurik itzuliko. Behin epe hori pasata, baja eskatu daiteke. Arrazoia heriotza, bizilekua beste udalerri batera aldatzea edo ikasleak matrikulatzerakoan eskatzen duen txandan talderik ez osatzea bada,  itzuliko da kuotaren parte proportzionala, beti ere behar bezela justifikatzen denean. Txanda hasita egonez gero, egunak hartuko dira kontuan parte proportzionala kalkulatzeko. Matrikula anulatu eta baja ematen dutenei irailaren amaieran egingo zaie diru-sarrera. 
 4. Behar bereziak dituzten haurrek agiri ofizialaren kopia bat ekarri beharko dute matrikularekin batera.
 5. Ekintzak burutzen ari garenean zuen  seme-alabari argazkiak aterako dizkiogu. Irudi horiek  Txokoetako argazkien bilduma osatzeko eta gure zabalkunderako erabiliko ditugu.
 6. Oso garrantzitsua da, oharretan,  haurraren inguruko informazioa helaraztea. Iristen ez zaigun informazioaz ez gara erantzule izango.
 7. Programan izena emateak, programatutako ekintza desberdinetan partehartzeko baimena ematea suposatzen du. Hala nola ekintza berezietan, herrian eta herritik kanpoko irteeretan, e.a.
 8. Unean uneko dagoen egoerara moldatuz egingo ditugu udalekuak. Baliteke arauak aldatuz gero, aldaketak egin behar izatea. Hauen berri ematen joango gara eta beti ere osasun neurriei jarraituz jokatuko da, haurrak erdigunean jarriz eta beraientzat onena dena lehentsiz.

NORMATIVA DE UDAKO TXOKOAK

 

 1. Las plazas son limitadas: Se respetara el orden de inscripción y la plaza se asegurara una vez realizado el pago. En caso de quedar plazas libres podrían participar l@s niñ@s nacid@s en el 2018.
 2. Para efectuar el pago de la matrícula, la inscripción solicitará el número de cuenta corriente, a traves del cual se realizará el cobro en el plazo de una. La liquidación completa se realizará en función de la selección realizada.
 3. En caso de que se desee anular la matrícula, deberá avisarse antes de la finalización del plazo de inscripción. A quienes se den de baja  se les reintegrará el 80% de la matrícula, a finales de septiembre. Cuando la solicitud de anulación de la matrícula no se realice dentro del correspondiente plazo, no se devolverá cantidad alguna. Transcurrido dicho plazo se podrá solicitar la baja, cuando la causa sea el fallecimiento, el traslado de domicilio a otro municipio o la no constitución de grupo en el turno solicitado en el momento de la matriculación. Se devolverá la parte proporcional a la cuota, siempre que se justifique debidamente, en cuyo caso se tendrán en cuenta los días que se ha participado en el turno. A las personas que anulen la matrícula y soliciten la baja, el ingreso se hará a finales de septiembre.
 4. L@s niñ@s que tengan necesidades educativas especiales deberán entregar junto a la matrícula una copia del documento oficial.
 5. Durante la realización de las diferentes actividades se realizarán fotografías que posteriormente utilizaremos para crear el album de txokoak y para la divulgación de próximas publicaciones.
 6.  Es importante comunicarnos en las observaciones la información necesarioa sobre la/el niñ@. No nos responsabilizaremos de la información que desconocemos.
 7. La matriculación en el programa supone la autorización en la participación de las diferentes actividades que componen la programación. Tales como actividades especiales, salidas que se realizaran por el pueblo y fuera de Lasarte-Oria, etc.