UDAKO TXOKOAK

UDAKO TXOKOETAKO ARAUDIA 2022

Txintxarri Aldizkaria 2022ko mar. 24a, 18:01

UDAKO TXOKOETAKO ARAUDIA 2022

 1. Plazak mugatuak dira: Plazak izen emateen jasotze ordenean esleituko dira eta zerbitzua eskatzen duena ordaintzera beharturik egongo da. Izena emateko epea bukatuta lekurik geratzen bada, 2019. urtean jaiotakoei irekiko zaie izena emateko aukera.
 2. Matrikula ordaintzeko, izena ematerakoan, ezinbestez kontu korrontearen zenbakia eman behar da, eta zenbaki horren bitartez egingo da kobrantza izena eman eta aste  beteko epean , Aukeratutako eskaintzaren arabera egingo da likidazio osoa.   
 3. Matrikula baja ematea ondorengo kasuetan onartuko da:  heriotza, bizilekua beste udalerri batera aldatzea, bestelako ezinbesteko kausaren bat edo ikasleak matrikulatzerakoan eskatzen duen txandan talderik ez osatzea. Beti ere behar bezela justifikatzen denean. Txanda hasita egonez  gero, pasatako egun kopuruaren eraberako, kuotaren parte proportzionala itzuliko da. Baja ematen dutenei irailaren amaieran egingo zaie diru-sarrera. 
 4. Bajak dagozkion ondorioak izan ditzan, idatziz aurkeztu beharko da Takunen bulegoan, baja efektiboa izan denetik aste beteko  epean. Baja efektiboa kontatzen hasiko da azkeneko asistentzia egunaren biharamunetik. 
 5. Behar bereziak dituzten haurrek agiri ofizialaren kopia bat ekarri beharko dute matrikularekin batera.
 6. Ekintzak burutzen ari garenean zuen  seme-alabari argazkiak aterako dizkiogu. Irudi horiek Udalekuetako argazkien bilduma osatzeko eta gure zabalkunderako erabiliko ditugu.
 7. Oso garrantzitsua da, oharretan,  haurraren inguruko informazioa helaraztea. Iristen ez zaigun informazioaz ez gara erantzule izango.
 8. Programan izena emateak, programatutako ekintza desberdinetan partehartzeko baimena ematea suposatzen du. Hala nola ekintza berezietan, herrian eta herritik kanpoko irteeretan, e.a.
 9. Covid 19ak eragindako egoerara moldatuz egingo ditugu udalekuak, beti ere osasun neurriei jarraituz jokatuko da, haurrak erdigunean jarriz eta beraientzat onena dena lehentsiz. 

NORMATIVA DE UDAKO TXOKOAK 2022

 1. Las plazas son limitadas: Se respetara el orden de inscripción y la plaza se asegurara una vez realizado el  pago. En caso de quedar plazas libres podrían participar l@s niñ@s nacid@s en el 2019.
 2. Para efectuar el pago de la matrícula, la inscripción solicitará el número de cuenta corriente, a traves del cual se realizará el cobro en la semana siguiente. La liquidación completa se realizará en función de la selección realizada.
 3. Se podrá solicitar la baja de la matrícula, cuando la causa sea el fallecimiento, el traslado de domicilio a otro municipio, causas de fuerza mayor o la no constitución de grupo en el turno solicitado en el momento de la matriculación, siempre que se justifique debidamente. Una vez empezado el turno, se devolverá la parte proporcional a la cuota, en cuyo caso se tendrán en cuenta los días transcurridos en el turno. A las personas que soliciten la baja, el ingreso se hará a finales de septiembre.
 4. Para que la baja surta sus efectos, la solicitud debe presentarse por escrito en la oficina de Ttakun, antes de que transcurra una semana a partir del día de la baja efectiva. Se entiende por baja efectiva el día siguiente al que se produjo la última asistencia.
 5. Las/los niñ@s que tengan necesidades educativas especiales deberán entregar junto a la matrícula una copia del documento oficial.
 6. Durante la realización de las diferentes actividades se realizarán fotografías que posteriormente utilizaremos para crear un álbum  y para la divulgación de próximas publicaciones.
 7. Es importante comunicarnos en las observaciones la información necesarioa sobre la/el niñ@. No nos responsabilizaremos de la información que desconocemos.
 8. La matriculación en el programa supone la autorización en la participación de las diferentes actividades que componen la programación. Tales como actividades especiales, salidas que se realizaran por el pueblo y fuera de Lasarte-Oria, etc. 
 9. Adaptaremos las colonias a la situación provocada por la Covid 19, siempre seguiremos las medidas sanitarias y priorizando las necesidades de las/los niñ@s.